Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
ARDNF-nin 2016-cı ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

 Xərclər
Kod

Məbləğ

1
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
210000
6,029,968
1.1
ƏMƏK HAQQI
211000
4,934,400
1.1.1
Ştatda olan işçilərin əmək haqqı
211100
3,780,000
1.1.2
Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı
211200
411,600
1.1.3
Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri
211300
742,800
1.2
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK
212000
1,095,568
1.2.1
Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar
212100
1,085,568
1.2.2
İcbari dövlət sığortası
212200
10,000
2

MALLARIN  (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI

220000
3,202,660
2.1
İdarənin saxlanılması
221000
313,460
2.1.1
Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri
221100
24,500
2.1.2
Mətbəə xərcləri
221200
94,000
2.1.3
İdarənin digər xərcləri
221300
194,960
2.1.3.1
İdarənin xərcləri
221310
61,960
2.1.3.2
Mühafizə xərcləri
221330
133,000
2.2
Ezamiyyə xərcləri
222000
400,120
2.2.1
Ölkədaxili ezamiyyətlər
222100
120
2.2.2
Xarici ezamiyyətlər
222200
400,000
2.3
Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi
223000
37,000
2.3.1
Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması
223100
22,000
2.3.2
Digər nəqliyyat xidmətləri
223200
15,000
2.4
Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi
224000
1,070,650
2.4.1
Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi
224100
300,000
2.4.2
Qaz haqqının ödənilməsi
224200
30,000
2.4.3
Su haqqının ödənilməsi
224300
12,000
2.4.4
İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi
224400
2,000
2.4.5
Kanalizasiya xıdmətləri haqqının ödənilməsi
224500
4,000
2.4.6
Diqər kommunal xıdmətləri haqqının ödənilməsi
224600
539,100
2.4.7

Kommunal və kommunikasiya xidmətləri  ilə bağlı digər xərclər

224700
10,000
2.4.8
Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi
224800
18,000
2.4.8.1
Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi
224810
12,000
2.4.8.2
Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi
224820
6,000
2.4.9
Poçt-rabitə xidmətləri
224900
155,550
2.4.9.1
Poçt xidmətlərinin ödənilməsi
224910
96,550
2.4.9.2
"İnternet" xidməti haqqının ödənilməsi
224920
59,000
2.5
İstehlak mallarının və materiallarının alınması
225000
1,381,430
2.5.1
Yumşaq inventar,yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması
225200
13,000
2.5.2
Digər istehlak mal və materiallarının alınması
225400
1,368,430
2.5.2.1
İnventar və avadanlığın alınması
225410
1,368,430
2.5.2.1.1
İnventarın  alınması
225411
7,000
2.5.2.1.2
Avadanlığın alınması
225412
12,630
2.5.2.1.3
Digər alışlar və xidmətlər
225413
1,348,800
3
QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR
260000
422,000
3.1
Üzvlük haqqı və digər ödənişlər
264000
422,000
3.1.1
Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı
264100
340,000
3.1.2.
Digər ödənişlər
264200
82,000
4
TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR
270000
100,000
4.1
Sosial müdafiə üzrə müavinətlər
272000
50,000
4.1.1
Natural formada olan sosial yardımlar
272200
50,000
4.2
Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər
274000
50,000
4.2.1
İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər
274300
50,000
5
DİGƏR XƏRCLƏR
280000
7,592,362
5.1
Faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər
281000
85,000
5.1.1
İcarə və muzdlu xidmətlər
281400
85,000
5.2
Sair müxtəlif xərclər
282000
7,507,362
5.2.1
Sair xərclər
282100
5,701,362
5.2.2
Bank xərcləri
282300
1,806,000
6
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI
310000
7,073,010
6.1
Əsas vəsaitlər
311000
448,250
6.1.2
Maşın və avadanlıqlar
311200
448,250
6.1.2.2
Digər maşın və avadanlıqlar
311220
448,250
6.2
Qeyri-istehsal aktivləri
314000
6,624,760
6.2.1
İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər
314400
6,624,760
 
   XƏRCLƏRİN CƏMİ
 
24,420,000